Trang chủ Thời khóa biểu
THỜI KHÓA BIỂU
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 15.12.2018 ĐẾN NGÀY 16.12.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 10.12.2018 ĐẾN NGÀY 16.12.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 08.12.2018 ĐẾN NGÀY 09.12.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 03.11.2018 ĐẾN NGÀY 09.12.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 01.12.2018 ĐẾN NGÀY 02.12.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 26.11.2018 ĐẾN NGÀY 02.12.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 24.11.2018 ĐẾN NGÀY 25.11.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 19.11.2018 ĐẾN NGÀY 25.11.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 17.11.2018 ĐẾN NGÀY 18.11.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 12.11.2018 ĐẾN NGÀY 18.11.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 10.11.2018 ĐẾN NGÀY 11.11.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 05.11.2018 ĐẾN NGÀY 11.11.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 03.11.2018 ĐẾN NGÀY 04.11.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 29.10.2018 ĐẾN NGÀY04.11.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 27.10.2018 ĐẾN NGÀY 28.10 .2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 22.10.2018 ĐẾN NGÀY 28.10.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 20.10.2018 ĐẾN NGÀY 21.10 .2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 15.10.2018 ĐẾN NGÀY 21.10.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 13.10.2018 ĐẾN NGÀY 14.10 .2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 08.10.2018 ĐẾN NGÀY 14.10.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 01.10.2018 ĐẾN NGÀY 07.10 .2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 01.10.2018 ĐẾN NGÀY 07.10.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 29.9.2018 ĐẾN NGÀY 30 .9.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 24.9.2018 ĐẾN NGÀY 30.9.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 22.9.2018 ĐẾN NGÀY 23 .9.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 17.9.2018 ĐẾN NGÀY 23.9.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 15.9.2018 ĐẾN NGÀY 16 .9.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 10.9.2018 ĐẾN NGÀY 16.9.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 08.9.2018 ĐẾN NGÀY 09 .9.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 03.9.2018 ĐẾN NGÀY 09.9.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 01.9.2018 ĐẾN NGÀY 02.9.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 27.8.2018 ĐẾN NGÀY 02.9.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 18.8.2018 ĐẾN NGÀY 19.8.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 13.8.2018 ĐẾN NGÀY 19.8.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 11.8.2018 ĐẾN NGÀY 12.8.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 06.8.2018 ĐẾN NGÀY 12.8.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 04.8.2018 ĐẾN NGÀY 05.8.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 30.7.2018 ĐẾN NGÀY 05.8.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 28.7.2018 ĐẾN NGÀY 29.7.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 23.7.2018 ĐẾN NGÀY 29.7.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 21.7.2018 ĐẾN NGÀY 22.7.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 16.7.2018 ĐẾN NGÀY 22.7.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 14.7.2018 ĐẾN NGÀY 15.7.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 09.7.2018 ĐẾN NGÀY 15.7.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 07.7.2018 ĐẾN NGÀY 08.7.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 02.7.2018 ĐẾN NGÀY 08.7.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 30.6..2018 ĐẾN NGÀY 01.7.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 25.6.2018 ĐẾN NGÀY 01.7.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 23.6..2018 ĐẾN NGÀY 24.6.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 18.6.2018 ĐẾN NGÀY 24.6.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY16.6..2018 ĐẾN NGÀY 17.6.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 11.6.2018 ĐẾN NGÀY 17.6.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 09.6..2018 ĐẾN NGÀY 10.6.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 04.6.2018 ĐẾN NGÀY 10.6.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 02.06..2018 ĐẾN NGÀY 03.06.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 28.05.2018 ĐẾN NGÀY 03.06.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 26.05.2018 ĐẾN NGÀY 27.05.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 21.05.2018 ĐẾN NGÀY 27.05.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 19.05.2018 ĐẾN NGÀY 20.05.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 14.05.2018 ĐẾN NGÀY 20.05.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 12.05.2018 ĐẾN NGÀY 13.05.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 07.05.2018 ĐẾN NGÀY 13.05.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 05.04.2018 ĐẾN NGÀY 06.05.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 30.04.2018 ĐẾN NGÀY 06.05.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 28.04.2018 ĐẾN NGÀY 29.04.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 23.04.2018 ĐẾN NGÀY 29.04.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 21.04.2018 ĐẾN NGÀY 22.04.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 16.04.2018 ĐẾN NGÀY 22.04.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 14.04.2018 ĐẾN NGÀY 15.04.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 09.04.2018 ĐẾN NGÀY 15.04.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 07.04.2018 ĐẾN NGÀY 08.04.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 02.04.2018 ĐẾN NGÀY 08.04.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 31.03.2018 ĐẾN NGÀY 01.04.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 26.03.2018 ĐẾN NGÀY 01.04.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 24.03.2018 ĐẾN NGÀY 25.03.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 19.03.2018 ĐẾN NGÀY 25.03.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 12.03.2018 ĐẾN NGÀY 18.03.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 17.03.2018 ĐẾN NGÀY 18.03.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 10.03.2018 ĐẾN NGÀY 11.03.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 05.03.2018 ĐẾN NGÀY 11.03.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 26.02.2018 ĐẾN NGÀY 04.03.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 03.03.2018 ĐẾN NGÀY 04.03.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 24.02.2018 ĐẾN NGÀY 25.02.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 19.02.2018 ĐẾN NGÀY 25.02.2018
DANH SÁCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TỪ NGÀY 24.02.2018 ĐẾN 25.02.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 03.02.2018 ĐẾN NGÀY 04.02.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 29.01.2018 ĐẾN NGÀY 04.02.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 27.01.2018 ĐẾN NGÀY 28.01.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 22.01.2018 ĐẾN NGÀY 28.01.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 20.01.2018 ĐẾN NGÀY 21.01.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 15.01.2018 ĐẾN NGÀY 21.01.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 13.01.2018 ĐẾN NGÀY 14.01.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 08.01.2018 ĐẾN NGÀY 14.01.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 06.01.2018 ĐẾN NGÀY 07.01.2018
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 01.01.2018 ĐẾN NGÀY 07.01.2018
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 30.12.2017 ĐẾN NGÀY 31.12.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 25.12.2017 ĐẾN NGÀY 31.12.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 23.12.2017 ĐẾN NGÀY 24.12.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 18.12.2017 ĐẾN NGÀY 24.12.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 16.12.2017 ĐẾN NGÀY 17.12.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 11.12.2017 ĐẾN NGÀY 17.12.2017
TKB ĐỊA PHƯƠNG TỪ NGÀY 09.12.2017 ĐẾN NGÀY 10.12.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 09.12.2017 ĐẾN NGÀY 10.12.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 04.12.2017 ĐẾN NGÀY 10.12.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 02.12.2017 ĐẾN NGÀY 03.12.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 27.11.2017 ĐẾN NGÀY 03.12.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 25.11.2017 ĐẾN NGÀY 26.11.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 20.11.2017 ĐẾN NGÀY 26.11.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 18.11.2017 ĐẾN NGÀY 19.11.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 13.11.2017 ĐẾN NGÀY 19.11.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 11.11.2017 ĐẾN NGÀY 12.11.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 06.11.2017 ĐẾN NGÀY 12.11.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 04.11.2017 ĐẾN NGÀY 05.11.2017 (CẬP NHẬT 01.11.2017)
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 30.10.2017 ĐẾN NGÀY 05.11.2017 (CẬP NHẬT 01.11.2017)
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 28.10.2017 ĐẾN NGÀY 29.10.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 23.10.2017 ĐẾN NGÀY 29.10.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 21.10.2017 ĐẾN NGÀY 22.10.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 16.10.2017 ĐẾN NGÀY 22.10.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 14.10.2017 ĐẾN NGÀY 15.10.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 09.10.2017 ĐẾN NGÀY 15.10.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 07.09.2017 ĐẾN NGÀY 08.09.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 02.10.2017 ĐẾN NGÀY 08.10.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 30.09.2017 ĐẾN NGÀY 01.10.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 25.09.2017 ĐẾN NGÀY 01.10.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 23.09.2017 ĐẾN NGÀY 24.09.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 18.09.2017 ĐẾN NGÀY 24.09.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 16.09.2017 ĐẾN NGÀY 17.09.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 11.09.2017 ĐẾN NGÀY 17.09.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 09.09.2017 ĐẾN NGÀY 10.09.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 04.09.2017 ĐẾN NGÀY 10.09.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 28.08.2017 ĐẾN NGÀY 03.09.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 28.08.2017 ĐẾN NGÀY 03.09.2017
DANH SÁCH THI MÔN ĐỘC CHẤT NGÀY 27.08.2017
DANH SÁCH THI MÔN SỨC KHỎE VÀ HÀNH VI CON NGƯỜI NGÀY 27.08.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 26.08.2017 ĐẾN NGÀY 27.08.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 21.08.2017 ĐẾN NGÀY 27.08.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 19.08.2017 ĐẾN NGÀY 20.08.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 14.08.2017 ĐẾN NGÀY 20.08.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 12.08.2017 ĐẾN NGÀY 13.08.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 07.08.2017 ĐẾN NGÀY 13.08.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 05.08.2017 ĐẾN NGÀY 06.08.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 31.07.2017 ĐẾN NGÀY 06.08.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 29.07.2017 ĐẾN NGÀY 30.07.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 24.07.2017 ĐẾN NGÀY 30.07.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 22.07.2017 ĐẾN NGÀY 23.07.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 17.07.2017 ĐẾN NGÀY 23.07.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 15.07.2017 ĐẾN NGÀY 16.07.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 10.07.2017 ĐẾN NGÀY 16.07.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 08.07.2017 ĐẾN NGÀY 09.07.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 03.07.2017 ĐẾN NGÀY 09.07.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 01.07.2017 ĐẾN NGÀY 02.07.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 26.06.2017 ĐẾN NGÀY 02.07.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 24.06.2017 ĐẾN NGÀY 25.06.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 19.06.2017 ĐẾN NGÀY 25.06.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 17.06.2017 ĐẾN NGÀY 18.06.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 12.06.2017 ĐẾN NGÀY 18.06.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 10.06.2017 ĐẾN NGÀY 11.06.2017
KẾ HOẠCH VÀ DANH SÁCH HỌC BỔ SUNG ĐIỀU DƯỠNG TỪ NGÀY 10.06.2017 ĐẾN NGÀY 11.06.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 05.06.2017 ĐẾN NGÀY 11.06.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 03.06.2017 ĐẾN NGÀY 04.06.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 29.05.2017 ĐẾN NGÀY 04.06.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 27.05.2017 ĐẾN NGÀY 28.05.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 22.05.2017 ĐẾN NGÀY 28.05.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 20.05.2017 ĐẾN NGÀY 21.05.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 15.05.2017 ĐẾN NGÀY 21.05.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 13.05.2017 ĐẾN NGÀY 14.05.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 08.05.2017 ĐẾN NGÀY 14.05.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 06.05.2017 ĐẾN NGÀY 07.05.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 01.05.2017 ĐẾN NGÀY 07.05.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 29.04.2017 ĐẾN NGÀY 30.04.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 24.04.2017 ĐẾN NGÀY 30.04.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 22.04.2017 ĐẾN NGÀY 23.04.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 17.04.2017 ĐẾN NGÀY 23.04.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 15.04.2017 ĐẾN NGÀY 16.04.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 10.04.2017 ĐẾN NGÀY 16.04.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 08.04.2017 ĐẾN NGÀY 09.04.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 03.04.2017 ĐẾN NGÀY 09.04.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 01.04.2017 ĐẾN NGÀY 02.04.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 27.03.2017 ĐẾN NGÀY 02.04.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 25.03.2017 ĐẾN NGÀY 26.03.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 20.03.2017 ĐẾN NGÀY 26.03.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 18.03.2017 ĐẾN NGÀY 19.03.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 13.03.2017 ĐẾN NGÀY 19.032017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 11.03.2017 ĐẾN NGÀY 12.03.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 06.03.2017 ĐẾN NGÀY 12.03.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 04.03.2017 ĐẾN NGÀY 05.03.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 27.02.2017 ĐẾN NGÀY 05.03.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 25.02.2017 ĐẾN NGÀY 26.02.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 20.02.2017 ĐẾN NGÀY 26.02.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 18.02.2017 ĐẾN NGÀY 19.02.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 13.02.2017 ĐẾN NGÀY 19.02.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 11.02.2017 ĐẾN NGÀY 12.02.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 06.02.2017 ĐẾN NGÀY 12.02.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 04.02.2017 ĐẾN NGÀY 05.02.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 30.01.2017 ĐẾN NGÀY 05.02.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 14.01.2017 ĐẾN NGÀY 15.01.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 09.01.2017 ĐẾN NGÀY 15.01.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 07.01.2017 ĐẾN NGÀY 08.01.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 02.01.2017 ĐẾN NGÀY 08.01.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 31.12.2016 ĐẾN NGÀY 01.01.2017
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 26.12.2016 ĐẾN NGÀY 01.01.2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 24.12.2016 ĐẾN NGÀY 25.12.2016
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 01/01/2017
THÔNG BÁO V/V CHO PHÉP HSSV NGHỈ HỌC NGÀY 17/12/2016 VÌ LÝ DO LŨ LỤT
TKB CHÍNH QUY NGÀY TỪ NGÀY 19.12.2016 - 25.12.2016
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 17.12.2016 - 18.12.2016
TKB CHINH QUY TỪ NGÀY 12.112.2016 ĐẾN NGÀY 18.12.2016
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 10.12.2016 ĐẾN NGÀY 11.12.2016.
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 05.12.2016 ĐẾN NGÀY 11.12.2016
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 03.12.2016 - 04.12.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 28.11.2016 - 04.12.2016
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 26.11.2016 - 27.11.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 21.11.2016 - 27.11.2016
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 19.11.2016 - 20.11.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 14.11.2016 ĐẾN NGÀY 20.11.2016
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIỮA KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 12.11.2016 - 13.11.2016
THÔNG BÁO NỢ HỌC PHÍ GDQP THÁNG 11.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 07.11.2016 - 13.11.2016
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 05.11.2016 - 06.11.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 31.10.2016 - 06.11.2016
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 29.10.2016 ĐẾN NGÀY 30.10.2016
DANH SÁCH HỌC GDQP THÁNG 10. 2016
THONG BÁO HỌC PHÍ GDQP THÁNG 10.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 24.10.2016 - 30.10.2016
THÔNG BÁO HỌC GDQP THÁNG 10.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 22.10 - 23.10.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 17.10.2016 - 23.10.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 15.10 - 16.10.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 10.10 ĐẾN NGÀY 16.10.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 08.10 - 09.10.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 03.10 ĐẾN NGÀY 09.10.2016
DANH SACH THI GIAM PHAU - SINH LY
DANH SACH THI CHAM SOC GIAM NHE
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 01.10 - 02.10.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 26.9 ĐẾN NGÀY 02.10.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 24.9 - 25.9.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 19.9 ĐẾN NGÀY 25.9.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 17.9 - 18.9.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 12.9 ĐẾN NGÀY 18.9.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 10.9 - 11.9.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 05.9 ĐẾN NGÀY 11.9.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 03.9 - 04.9.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 29.8 ĐẾN NGÀY 04.9.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 27.8 - 28.8.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 22.8 ĐẾN NGÀY 28.8.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 20.8 - 21.8.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 15.8 ĐẾN NGÀY 21.8.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 13.8 - 14.8.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 08.8 ĐẾN NGÀY 14.8.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 06.8 - 07.8.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 01.8 ĐẾN NGÀY 07.8.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 30.7 - 31.7.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 25.7 ĐẾN NGÀY 31.7.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 23.7 - 24.7.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 18.7 ĐẾN NGÀY 24.7.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 16.7 - 17.7.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 11.7 ĐẾN NGÀY 17.7.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 09.7 - 10.7.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 04.7 ĐẾN NGÀY 10.7.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 02.7 - 03.7.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 27.6 ĐẾN NGÀY 03.7.2016
DANH SACH HOC KINH TE DUOC
DANH SACH HOC HOA SINH
DANH SACH HOC DUOC HOC CO TRUYEN
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 25.6 - 26.6.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 20.6 ĐẾN NGÀY 26.6.2016 (Có điều chỉnh)
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 18.6 - 19.6.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 13.6 ĐẾN NGÀY 19.6.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 11.6 - 12.6.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 06.6 ĐẾN NGÀY 12.62016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 04.6 - 05.6.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 30.5 ĐẾN NGÀY 05.62016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 28.5 - 29.5.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 23.5 ĐẾN NGÀY 29.5.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 21.5 - 22.5.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 16.5 ĐẾN NGÀY 22.5.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 14.5 - 15.5.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 09.5 ĐẾN NGÀY 15.5.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 07.5 - 08.5.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 02.5 ĐẾN NGÀY 08.5.2016
DANH SÁCH HỌC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP L15, L16
DANH SÁCH TÁCH NHÓM HỌC L15DC2, L15ĐD2
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 23.4 - 24.4.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 18.4 ĐẾN NGÀY 24.4.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 16.4 - 17.4.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 11.4 ĐẾN NGÀY 17.4.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 09.4 - 10.4.2016
LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT NGÀY 16, 17.4.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 04.4 ĐẾN NGÀY 10.4.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 02.4 - 03.4.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 28.3 ĐẾN NGÀY 03.4.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 26.3 - 27.3.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 19.3 - 20.3.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 26.3 - 27.3.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 21.3 ĐẾN NGÀY 27.3.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 19.3 - 20.3.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 14.3 ĐẾN NGÀY 20.3.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 12.3 - 13.3.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 07.3 ĐẾN NGÀY 13.3.2016 (CHỈNH THỨC)
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 05.-06.3.2016 (CHÍNH THỨC - CẬP NHẬT 04.03)
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 29.02 ĐẾN NGÀY 06.3.2016
DANH SÁCH THI BỔ TÚC KIẾN THỨC VĂN HÓA
DANH SÁCH HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 27.02 - 28.02.2016 (CHÍNH THỨC)
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 22.02 ĐẾN NGÀY 28.02.2016 (CHÍNH THỨC)
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 30-31.01.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 25.01 ĐẾN NGÀY 31.01.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 23.01 VÀ 24.01.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 18.01 ĐẾN NGÀY 24.01.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 16.01 - 17.01.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 11.01 ĐẾN NGÀY 17.01.2016
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 09.01 - 10.01.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 04.01 ĐẾN NGÀY 10.01.2016
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 02.01 ĐẾN NGÀY 03.01.2016
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 28.12.2015 ĐẾN NGÀY 03.01.2016
DANH SÁCH THI MÔN LL&PP GD BÓNG CHUYỀN(NỢ HỌC PHÍ)
DANH SÁCH THI MÔN LL&PP GD BÓNG ĐÁ (NỢ HỌC PHÍ)
DANH SÁCH THI MÔN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DƯỢC (NỢ HỌC PHÍ)
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 26.12 ĐẾN NGÀY 27.12.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 21.12 ĐẾN NGÀY 27.12.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 19.12 ĐẾN NGÀY 20.12.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 14.12 ĐẾN NGÀY 20.12.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 12.12 ĐẾN NGÀY 13.12.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 07.12 ĐẾN NGÀY 13.12.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 05.12 ĐẾN NGÀY 06.12.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 30.11 ĐẾN NGÀY 06.12.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 23.11 ĐẾN NGÀY 29.11.2015 (cập nhật 23-11-2015)
TKB LIÊN THÔNG ĐỢT NGÀY 28-29.11.2015 (cập nhật 23-11-2015)
TKB LIÊN THÔNG ĐỢT NGÀY 21-22.11.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 16.11 ĐẾN NGÀY 22.11.2015
TKB LIÊN THÔNG ĐỢT NGÀY 14-15.11.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 09.11 ĐẾN NGÀY 15.11.2015
TKB LIÊN THÔNG ĐỢT NGÀY 07-08.11.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 02.11 ĐẾN NGÀY 08.11.2015
TKB LIÊN THÔNG NGÀY 31.10 VÀ 01.11.2015
THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH QUY NGÀY 25.10 - 01.11.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 24.10 ĐẾN NGÀY 25.10.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 19.10 ĐẾN NGÀY 25.10.2015
DANH SÁCH DỰ KIẾN THI ĐÀU VÀO ĐỢT NGÀY 24, 25.10.2105
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 17.10 ĐẾN NGÀY 18.10.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 12.10 ĐẾN NGÀY 18.10.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 10.10 ĐẾN NGÀY 11.10.2015
DANH SACH THI MARKETING CAN BAN - C14DC
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 05.10 ĐẾN NGÀY 11.10.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 03.10 ĐẾN NGÀY 04.10.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 28.9 ĐẾN NGÀY 04.10.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 26.9 ĐẾN NGÀY 27.9.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 21.9 ĐẾN NGÀY 27.9.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 19.9 ĐẾN NGÀY 20.9.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 14.9 ĐẾN NGÀY 20.9.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 12.9 ĐẾN NGÀY 13.9.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 07.9 ĐẾN NGÀY 13.9.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 05.9 ĐẾN NGÀY 06.9.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 31.8 ĐẾN NGÀY 06.9.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 29.8 ĐẾN NGÀY 30.8.2015
DANH SÁCH THI LẠI GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HỌC PHẦN 1, 2
DANH SÁCH THI HÓA HỮU CƠ - C14 (BÁO NỢ HỌC PHÍ 4 TÍN CHỈ)
DANH SÁCH THI DƯỢC LIỆU 2 (BÁO NỢ HỌC PHÍ 4 TÍN CHỈ)
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 24.8 ĐẾN NGÀY 30.8.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 22.8 ĐẾN NGÀY 23.8.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 17.8 ĐẾN NGÀY 23.8.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 15.8 ĐẾN NGÀY 16.8.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 10.8 ĐẾN NGÀY 16.8.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 08.8 ĐẾN NGÀY 09.8.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 03.8 ĐẾN NGÀY 09.8.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 01.8 ĐẾN NGÀY 02.8.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 27.7 ĐẾN NGÀY 02.8.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 25.7 ĐẾN NGÀY 26.7.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 20.7 ĐẾN NGÀY 26.7.2015
DANH SÁCH HỌC VI SINH VẬT HỌC VÀ HÓA HỮU CƠ
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 18.7 ĐẾN NGÀY 19.7.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 13.7 ĐẾN NGÀY 19.7.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 11.7 ĐẾN NGÀY 12.7.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 06.7 ĐẾN NGÀY 12.7.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 04.7 ĐẾN NGÀY 05.7.2015
TKB CHÍNH QUY TỪ NGÀY 29.6 ĐẾN NGÀY 05.7.2015
TKB LIÊN THÔNG TỪ NGÀY 27.6 ĐẾN NGÀY 28.6.2015
TKB CHINH QUY TU NGAY 22.6 DEN NGAY 28.6.2015
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING