Trang chủ Tin tức Thông báo trường Thông báo: Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương - 30/04 - 1/5 và nghỉ giữa học kỳ

Thông báo: Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương - 30/04 - 1/5 và nghỉ giữa học kỳ

Thông báo: Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương - 30/04 - 1/5 và nghỉ giữa học kỳ 3/23/2012 3:43:36 PM

THÔNG BÁO CPD


 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG

Số:......./TB-CPD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  22  tháng 3 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch)

Lễ chiến thắng 30/4 + Quốc tế Lao động 1/5 + Nghỉ giữa học kỳ

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012 và quy định về các ngày lễ lớn, Nhà trường thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, nghỉ giữa học kỳ như sau:

1. Đối tượng nghỉ Lễ:

  • Tất cả Học sinh, Sinh viên, giáo viên, giảng viên thuộc trường.
  • Cán bộ, nhân viên phân công trực đại diện.

2.     Thời gian nghỉ Lễ:

a. Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch):

  • Thời gian nghỉ: thứ 7 ngày 31/3/2012.
  • Ngày 02/4/2012 (thứ hai) HSSV đi học và thi theo TKB bình thường.

b. Lễ chiến thắng 30/4 + Quốc tế Lao động 1/5 + Nghỉ giữa học kỳ:

  • Thời gian nghỉ: Từ ngày 28/4/2012 đến ngày 06/5/2012
  • Lịch học và thi bắt đầu từ ngày 07/5/2012.

3. Tổ chức thực hiện:

Để thực hiện tốt lịch nghỉ Lễ, Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu Trưởng, phó các phòng, khoa, GVCN liên quan có trách nhiệm thông báo và nhắc nhở HSSV trở lại học tập theo đúng nội dung thông báo trên.

 

Nơi nhận:

-   Các phòng, khoa, GVCN, các lớp;

-   Website của trường;

-   Lưu VT, CT&CTHSSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

Bs. CKII. Trương Văn Hùng

(đã ký)

 

vietcpd

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đăng nhậpThông báo mới
Video
Hình ảnh hoạt động
LOADING